HUISREGELS EVENEMENTEN STICHTING SPOORFUIF

De onderhavige huisregels en de algemene voorwaarden van Stichting Spoorfuif zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisatie en bezoekers van haar evenementen. Door het kopen van een kaartje dan wel het betreden van het evenemententerrein/locatie gaat u uitdrukkelijk akkoord met de navolgende huisregels en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.

Toegang bezoekers:

-1- Toegang aan de bezoekers van het evenement geschied slechts op vertoon van een geldig toegangs- en legitimatiebewijs (zijnde een rijbewijs, ID kaart dan wel paspoort);

-2- Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie/terrein van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten dient de bezoeker wederom een nieuw ticket aan te schaffen om weer toegang te krijgen tot het evenemententerrein. Hierin worden geen uitzondelingen gemaakt. Bezoekers die in het bezit zijn van een combiticket bij een meerdaags evenement kunnen hiermee uiteraard wel op alle dagen van het betreffende evenement binnenkomen.

-3- Bezoekers dienen zich te allen tijde, gedurende het evenement, te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs;

-4- Bezoekers kunnen voorafgaand (bij het binnentreden) en gedurende het evenement preventief worden gefouilleerd. Dit ter bevordering van de veiligheid en orde. Daartoe zal de bezoeker die zijn medewerking niet verleend aan het onderzoek de toegang kunnen worden geweigerd dan wel worden verwijderd. Dit ter beoordeling van de organisatie;

Gedragingen bezoekers:

-5- Bezoekers zijn verplicht zich te allen tijde en onder alle omstandigheden te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers.

-6- De organisatie voert een zero-tolerance beleid als het gaat om drugs. Indien er drugs worden aangetroffen bij een bezoeker zal deze drugs direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens / constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie, waarbij de organisatie aangifte zal doen.

-7- De organisatie, kan bezoekers bij wangedrag c.q. het overtreden van deze huisregels de toegang weigeren of (laten) verwijderen van de locatie/terrein van het evenement. Daarbij Discriminatie, agressie, uitlokking, vernieling, brandstichting, overlast in welke vorm dan ook zal daarbij nimmer worden geaccepteerd!

-8- Roken is (wettelijk) NIET toegestaan in gebouwen en tenten op het evenemententerrein. Roken zal zijn toegestaan in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie/terrein van het evenement.

-9- Verboden voorwerpen: Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, deodorant, parfum, drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren, zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.

 

-10- Overige verboden voorwerpen: Het is niet toegestaan om de volgende voorwerpen mee te nemen: Drank (m.u.v. water in plastic flessen van max. 0,5l zonder dop), bidons of vergelijkbare harde plastic flessen, eten, drugs en overige geestverruimende middelen, (lach)gaspatronen, gasflessen, glas (uitgezonderd noodzakelijke medicatie in originele glazen verpakking tot maximaal 50ml), spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème), navullingen voor e-sigaretten, voetbalshirts, club gerelateerde uitingen, provocerende of gezicht bedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift (tot een maximaal formaat van A4 is toegestaan), vlaggen of vlaggenstokken. Glow sticks, portofoons, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, vuurwerk, fakkels, flares. (Huis)dieren, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), skates, fietsen, steps, skateboard, naalden. Onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones) en overige gevaarlijke voorwerpen.

-11- Indien er bij de toegangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen dient de bezoeker deze zelf buiten het evenemententerrein op te slaan of er afstand van te doen op de daarvoor aangewezen plek (inbeslagname). De organisatie faciliteert geen opslagruimte waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen.

-12-  Handel: Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op het evenemententerrein en de parkeerterreinen. Dergelijke activiteiten in openbaar gebied zonder vergunning zijn bij wet verboden.

-13- (Toegangs-)controle en visitatie: Bij de toegang tot het terrein kunnen persoonlijke eigendommen worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook controleert de beveiliging de bezoeker d.m.v. oppervlakkige aanraking van kleding, zakken, tassen en/of schoenen. Bij weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd zonder restitutie.

-14- Tassenverbod: Op het evenemententerrein geldt een tassenverbod. Enkel tassen met een formaat van maximaal A4 x maximaal 10 cm dik zijn uitgezonderd.

-15- Het is niet toegestaan: (al dan niet inklapbare) stoelen of krukjes mee te nemen naar het evenemententerrein. Mocht je desondanks een dringende medische reden hebben op een stoel en/of krukje mee te willen nemen, neem dan contact op met de organisatie.

-16- Volgende voorwerpen mogen alleen op vertoon van een medicijnpaspoort naar binnen: Zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken) mee naar binnen.

-17- In het geval dat naar het oordeel van de organisator bepaalde zaken een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde kunnen deze zaken door de organisator worden geweigerd. Daarnaast is het de organisator toegestaan om, indien nodig aanvullende maatregelen te treffen. In geval van twijfel of discussie beslist de organisatie.

-18- Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.

-19- Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie door bezoekers is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.

-20- Parkeer op de door de organisatie aangegeven terreinen. Auto’s die elders worden geparkeerd kunnen worden weggesleept. Dit risico is uitdrukkelijk aanwezig indien u de parkeeraanwijzingen van de organisatie niet opvolgt.

Aansprakelijkheid:

-21- Het betreden van de plaats/locatie van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen rekening en risico van de bezoeker.

-22- De organisatie is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade alsmede schade t.g.v. letsel ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers. Verwezen wordt in deze naar de algemene voorwaarden van Spoorfuif, welke zijn vermeld op de website www.spoorfuif.nl alsmede kosteloos op verzoek ter hand worden gesteld.

-23- Indien er bij overtreding van de huisregels is opgenomen een sanctie van verwijdering van de locatie dan wel terrein, is de organisatie nimmer aansprakelijk voor de schade die de bezoeker lijdt en nog zal lijden als gevolg van die verwijdering. Enige verwijdering zal nimmer tot gevolg hebben een schadevergoeding dan wel terugbetaling van het toegangsbewijs.

Overige bepalingen:

-24- Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en justitie.

-25- Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

-26- Consumptiemunten / bonnen zijn alleen te gebruiken tijdens het evenement. Bij een meerdaags evenement zijn de munten alle dagen van het betreffende evenement geldig. Overgebleven consumptiemunten / bonnen kunnen niet meer voor geld worden ingewisseld dan worden ingeleverd bij de Organisatie. De consumptiemunten / bonnen verliezen na het evenement hun waarde en zijn ook niet meer te gebruiken bij andere evenementen georganiseerd door de Organisatie.

-27- Voor zover er situaties dan wel omstandigheden aan de orde zijn die niet zijn voorzien in de onderhavige huisregels dan wel algemene voorwaarden van spoorfuif, beslist de organisatie naar eer en geweten, waarbij de organisatie zich zoveel mogelijk zal inspannen een zo evenwichtig mogelijke beslissing wordt genomen met alle aan de orde zijnde belangen. De uiteindelijke beslissing van de organisatie is voor de bezoeker bindend.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van het onderhavige huishoudelijke reglement kunt u contact opnemen met de organisatie, via de website www.spoorfuif.nl.

Versie 2, d.d. augustus 2021.